اردوی هفته آخر پایگاه تابستانی با تماشای فیلم سرخ پوست در سینما ایران مال و بازدید از کتابخانه و تالار آیینه ی ایران مال