برگزاری آزمون هماهنگ پایگاه تابستانی در خصوص عملکرد دانش آموزان در این دوره از کلاس های آموزشی تابستان سال تحصیلی ۹۹_۹۸