نتایج آزمون نشانه ۱

نتایج آزمون نشانه ۱

نتایج آزمون نشانه ۱

ارائه کارنامه داخلی ۱ از عملکرد دانش آموزان پایه هشتم سلام سبز توسط مسئول پایه هشتم

ارائه کارنامه داخلی ۱ از عملکرد دانش آموزان پایه نهم سلام سبز توسط مسئول پایه نهم

مسابقه عکس شب یلدا

سفر به شهر یزد