اولین جلسه شورای دانش آموزی سال تحصیلی ۹۸_۹۷

انتخابات انجمن اولیاء سال ۹۸-۹۷

جلسه گروهی اولیاء و مربیان – پایه هفتم

جلسه گروهی اولیاء و مربیان – پایه هشتم

جلسه گروهی اولیاء و مربیان- پایه نهم

برگزاری آزمون های هفتگی

شروع کلاس های فرهنگی در سال تحصیلی ۹۸_۹۷

اولین گردهمایی مسئولین و دبیران متوسطه اول سلام سبز در سال تحصیلی ۹۸_۹۷