برترین های آزمون ریاضی IMC- سال تحصیلی ۹۷-۹۶

برترین های آزمون بردار سال تحصیلی ۹۷-۹۶

اجرای تئاتر صحنه ای در مسابقات فرهنگی هنری در سطح منطقه