مریم سعادت

مسئول امور مالی و ثبت نام دوره اول سلام سبز

تحصیلات: کارشناسی تکنولوژی آموزشی
سوابق کاری
۵ سال مشاوره مربی پیش دبستان و دبستان آیت الله سعیدی
۲ سال مربی پیش دبستان دبستان اندیشه امام
۳ سال معاونت آموزشی و مسئول پایه پیش دانشگاهی دبیرستان مهراندخت
۲ سال معاونت اجرایی و انضباطی دبستان طلوع
۱ سال روابط عمومی دوره اول سلام سبز
۲ سال معاونت اجرایی و مسئول امور مالی دوره اول سلام سبز