راحله وفایی

معاونت IT دوره اول سلام سبز

تحصیلات: کارشناسی افزار

سوابق کاری
۶ سال مسئول IT دبیرستان دوره اول سلام سبز
۴ سال مسئول IT دبیرستان دوره دوم سلام سبز
۵ سال مسئول IT مجتمع آموزشی ضحی منطقه ۱
۱ سال پشتیبان شبکه رسانه آوابرید
۲ سال رابط پژوهش متمع آموزشی ضحی
۱ سال دبیر کامپیوتر مدرسه شاهد
۴ سال دبیر کامپیوتر مجتمع آموشی ضحی