فاطمه خلج

معاونت انظباطی دوره اول سلام سبز

تحصیلات: فوق دیپلم اقتصاد
سوابق کاری
۷ سال دفتردار نخبگان علامه
۱ سال کادر اداری رهجویان منطقه۱
۳ سال معاونت مدرسه کوشش
۱ سال معاونت انضباطی دوره دوم سلام سبز
۵ سال معاونت انضباطی دوره اول سلام سبز