تقدیر دانش آموزان متوسطه اول سلام سبز از زحمات دلسوزانه و پرمهر مادرانشان

حضور دانش‌آموزان در مسابقات فرهنگی هنری اداره آموزش و پرورش منطقه ۵

نتایج آزمون نشانه ۱

نتایج آزمون نشانه ۱

ارائه کارنامه داخلی ۱ از عملکرد دانش آموزان پایه نهم سلام سبز توسط مسئول پایه نهم

اولین جلسه عمومی پایه هفتم