گزارش تصویرى نمایشگاه دستاوردهاى مدارس غیر دولتى با حضور ویژه متوسطه اول سلام سبز