تابستان فرصت آموزش و یادگیری

برگزاری اردوهای مطالعاتی

برگزاری اردوی تاریخی فرهنگی کاخ موزه گلستان دانش آموزان پایه هشتم و نهم