روز دانش آموز در دبیرستان سلام سبز

اردوی نشاط آور فرهنگی و تفریحی پارک دلفین ها

اردوی تفریحی پارک آبی دهکده پارس

اردوی سینمای ایران مال

اختتامیه پایگاه تابستانی