اردوی مطالعاتی برای آمادگی آزمون جامع یک متوسطه اول سلام سبز

روز دانش آموز در دبیرستان سلام سبز

برگزاری مراسم عزاداری اربعین حسینی

یکشنبه های پژوهشی در متوسطه اول سلام سبز

آغاز سال تحصیلی جدید