برترین های آزمون بردار سال تحصیلی ۹۸-۹۷

نفرات برتر ” نیمسال اول ” در پایه نهم

کارنامه کاری سلام سبز در پایه هشتم سال ۹۶-۹۷

برتر فیزیک و شیمی

کارنامه کاری سلام سبز در پایه هفتم سال ۹۶-۹۷

برترین های آزمون ریاضی IMC- سال تحصیلی ۹۷-۹۶

برترین های آزمون بردار سال تحصیلی ۹۷-۹۶