برترین های آزمون بردار سال تحصیلی ۹۸-۹۷

کارنامه کاری سلام سبز در پایه هشتم سال ۹۶-۹۷

برتر فیزیک و شیمی

کارنامه کاری سلام سبز در پایه هفتم سال ۹۶-۹۷

راهیابی به مرحله دوم مسابقات جهانی ریاضی IMC

برترین های آزمون ریاضی IMC- سال تحصیلی ۹۷-۹۶

برترین های آزمون بردار سال تحصیلی ۹۷-۹۶