تقدیر دانش آموزان متوسطه اول سلام سبز از زحمات دلسوزانه و پرمهر مادرانشان

حضور دانش‌آموزان در مسابقات فرهنگی هنری اداره آموزش و پرورش منطقه ۵

نتایج آزمون نشانه ۱

آغاز سال تحصیلی جدید

زنگ شیمی در پایه هشتم

مسابقه ویژه تابستان

اردوی سینمای ایران مال

آزمون هماهنگ پایگاه تابستانی