برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی شهربازی ارم

آغاز پایگاه تابستانی دانش آموزان