نتایج مسابقات ورزشی سال تحصیلی ۹۷-۹۶

لحظات بازگشایی پرشکوه متوسطه اول سلام سبز

کارنامه کاری سلام سبز در پایه هشتم سال ۹۶-۹۷

برترین ها در مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه ۹۷-۹۶

برگزاری اردوهای مطالعاتی

برگزاری اردوی فرهنگی تفریحی شهربازی ارم

برگزاری اردوی تاریخی فرهنگی کاخ موزه گلستان دانش آموزان پایه هشتم و نهم

برگزاری اردوی تفریحی دانش آموزان پایه هفتم

برترین های آزمون بردار سال تحصیلی ۹۷-۹۶

اولین اردوی تابستانی دانش آموزان پایه هشتم و نهم