برگزاری امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۰۰

تهیه روزنامه دیواری برای درس آمادگی دفاعی توسط دانش آموزان

ارائه کارنامه داخلی ۱ از عملکرد دانش آموزان پایه هشتم سلام سبز توسط مسئول پایه هشتم

کسب موفقیت دیگر از دختران عزیزمان در آزمون مدارس برتر ایران

اردوی مطالعاتی برای آمادگی آزمون جامع یک متوسطه اول سلام سبز