گفتگوی صمیمانه مدیریت مجتمع جناب آقای میکاییل پور با دانش آموزان پایه هفتم و برگزاری نظرسنجی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹_۹۸