آموزش گام به گام دروس پایه هفتم

لطف ویدئوهای زیر را دنبال کنید و همچنین برای دیدن خبر و تصاویربه کانال تلگرام مدرسه salamesabz1@ هم می توانید مراجعه فرمایید.

ادبیات قسمت اول

ادبیات قسمت دوم

ادبیات قسمت سوم

ادبیات درس گل و گل

عربی هفتم قسمت اول

عربی هفتم قسمت دوم

عربی هفتم قسمت سوم

عربی هفتم قسمت چهارم

زبان پایه هفتم