آموزش گام به گام دروس پایه نهم

لطف ویدئوهای زیر را دنبال کنید و همچنین برای دیدن خبر و تصاویربه کانال تلگرام مدرسه salamesabz1@ هم می توانید مراجعه فرمایید.

اخبار پایه نهم