کادر اداری

اعظم قلی زاده
مسئول اداری و دفترداری

راحله وفایی زاده
معاونت IT و مسئول سایت

کادر آموزش

غزاله فرامرزی
کارشناس پایه هفتم

غزل احمدی راد