المپیاد

هدف: آشنایی دانش آموزان متوسطه دوره اول با شیوه برگزاری المپیاد و آماده سازی اولیه برای آزمون های المپیاد متوسطه دوره دوم

اهم فعالیت‌های المپیادی مدرسه

  1.  غافل نشدن از آموزش رسمی و تلاش برای حفظ و ارتقای سطح کیفی در امتحانات
  2.  استفاده از دبیران مجرب
  3. هدایت تحصیلی و مشاوره فردی با دانش‌آموز المپیادی و اولیای آنان
  4.  آموزش در سطوح مختلف