اردوی مطالعه پایه دهم و یازدهم

اردوی مطالعاتی پایه دهم و یازدهم

جلسات توجیهی ورود به پایه دوازدهم

جلسات توجیهی ورود به پایه دوازدهم

دانش آموزان و اولیای پایه یازدهم در جلسات توجیهی پایه دوازدهم مشارکت می کنند و از برنامه ها و اهداف پایه دوازدهم با خبر می شوند.

آزمایش شیمی

آزمایش شیمی سر کلاس درس

جلسه انفرادی با پیش ثبت نام کنندگان در سلام سبز

جلسات انفرادی با پیش ثبت نام کنندگان سلام سبز

جلسات هماهنگی جهت شرکت در آزمون ورودی با پیش ثبت نام کنندگان سلام سبز در حال برگزاری است.