در عرصه اي که داشتن هويت اصيل از ضروريات هر فرد و شهروندي محسوب مي گردد تا بتواند در ميدانهاي تقابل انديشه و گفتمان فرهنگهاي مختلف پايدار و استوار بماند و با ارائه روشهاي منطقي و مستدل ضمن خلاصي يافتن از چهارچوبه هاي خشک و توخالي ايده هاي سست به سوي چشمه ي معرفت و نور هدايت گردد، آموزش و پرورش استعدادها و ارائه الگويي برتر براي يافتن اين هويت امري مهم و ضروري به شمار مي آيد که در اين راستا جمعي از فرهيختگان و انديشمندان با ايجاد مراکز آموزشي اينچنين سعي در اين مهم را دارند دبيرستان سلام با هدف رشد توانائيهاي علمي و فرهنگي و با انگيزه ي ايجاد کانوني در شکوفايي غنچه هاي  ارزش مدار سعي دارد تا با دميدن روح تلاش و پايمردي در کسب علم و فضائل معنوي واخلاقي در بهبود کارآمدي نسلهاي آينده قدمهاي استواري را بپيمايد و در اين مسير نيز به راهبردهاي ذيل استمساک مي جويد.

راهبردهاي آموزشي

♦ اهميت به نوع رشته دانشگاهي و ترغيب به ادامه تحصيلات عاليه تا مدارج دکتري

♦ تعميق نگرش پژوهشي در روند آموزشي

♦ اهميت به علوم پايه در مسابقات کشوري و بين المللي و المپيادها

♦ آموزش دانش آموز محوري در تحقيقات آزمايشگاهي

♦ تعميق مهارت يابي در زبان انگليسي

♦ به کار گيري موثر رايانه در آموزش فناوري اطلاعات

رهبردهاي فرهنگي

♦ تعميق نگرش منطقي فرهنگ دانش آموزان

♦ اهميت به سلامت روحي و جسمي در کنار کيفيت آموزشي

♦ بالابردن مهارتهاي انساني و کار تيمي دانش آموزي از طريق شوراهاي دانش آموزي

♦ اهميت به مهارتهاي فردي- فني و هنري دانش آموز

♦ مشاوره فردي – جمعي و خانواده توسط کادر مجرب