برگزاری مسابقات سلام کاپ با حضور تیم قوی و پر انرژی سلام سبز برگزار شد.