در ماه مبارک رمضان ویژه برنامه ماه رفاقت با موضوع اسماءالحسنی در روزهای زوج برگزار می شود.