برگ سبزی ناقابل به پاس قدردانی کوچک از همه پدران محترم سلام سبز که لحظه لحظه های عمر خود را وقف خانواده و فرزندان خود می کنند.

#سلام_سبز