دومین صبحگاه دانش آموزی توسط دانش آموزان پایه یازدهم برگزار شد. دبیرستان سلام سبز