اختصاص دو زنگ صبحگاه به ورزش مخصوص دانش آموزان سلام سبز
دبیرستان دخترانه سلام سبز