برگزاری جلسات مشاوره نیمه گروهی ویژه ی دانش آموزان پایه دوازدهم
با رعایت کامل پرتوکل های بهداشتی