برگزاری جلسات مشاوره و ارائه کارنامه ویژه ی دانش آموزان پایه یازدهم
با رعایت کامل پرتوکل های بهداشتی