برگزاری جلسات مشاوره و ارائه کارنامه ویژه ی دانش آموزان پایه دهم
با رعایت کامل پرتوکل های بهداشتی