برگزاری جلسات مشاوره نیمه گروهی در پایه های دهم و یازدهم
با رعایت پرتوکل های بهداشتی
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ – دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه سلام سبز