اردوی تفریحی دریاچه خلیج فارسی، ویژه دانش آموزان پایه دوزادهم، صبحانه دورهمی دانش آموزان