جلسه اختتمایه پژوهش ( سلام کاپ ) مجموعه مدارس سلام روز جمعه دهم اسفند ماه، باحضور مدیران ارشد و مدیران مجموعه مدارس دخترانه سلام برگزار گردید. نتایج ارزیابی داوران و در نتیجه مقام ها و نفرات برتر هر رشته اعلام و جوایز اهداء گردید.

دراین بین عزیزان متوسطه دوره دوم سلام سبز نیز در رشته های خود مانند همیشه خوش درخشیدند. ( به پیوست ) تصاویری از اهدای جوایز عزیزان و مقامات کسب شده آنان ارائه می گردد.