كارگاه آموزش فوريت هاى پزشكى و پيشگيرى از صدمات چهارشنبه سورى

روز چهارشنبه مورخ ۱۵ اسفند با حضور همکاران آتشنشانی برای کلیه دانش آموزان فوريت هاى پزشكى و پيشگيرى از صدمات چهارشنبه سورى ارائه و توضیح لازم داده شد.