جلسه مصاحبه و معارفه دانش آموزان و اولياء سلام سبزى ها، از متوسطه اول به متوسطه دوم