• نام و نام خانوادگی
 • مینا مظفری
 • نیوشا مقصودی
 • پريسا آديش
 • نيايش برجسته

 • مبینا مومنی
 • مونا مس‌چی
 • ریحانه کهن‌دل

 • نیوشا روزبهانی
 • روژان جهانی
 • سارا قادرآبادی
 • رشته / رتبه
 • ریاضی / ۲۸
 • ریاضی / ۵۲
 • ریاضی / ۷۹
 • ریاضی / ۹۶
 • ریاضی / ۱۰۵
 • تجربی / ۱۶
 • تجربی / ۴۲
 • تجربی / ۵۱
 • تجربی / ۹۲
 • تجربی / ۱۰۶