نانو حامل هیدروکسی آپاتیت و بارگذاری کلسیوم-دی
جهت کمک به ترمیم سریع استخوان


نام اعضای گروه: دلارام محمایی ، مهتاب عرب ، مهشید نوازنی

استاد راهنما : خانم دکتر کاظم زاده

دارورسانی هدفمند از کاربرد های وسیع نانو تکنولوژی است که با ایجاد حامل های مختلف دارو ایجاد می گردد. امکان دارو رسانی در ابعاد نانو رهایش کنترل شده ی دارو و حفظ سرعت و غلظت را ایجاد می کند و …..