عزیزان پیش دانشگاهی سلام سبز در روز جمعه ۹۷/۱۰/۲۱ در آزمون قلم چی شرکت کردند.

پیروزی و درخشش شما  آرزوی ماست