آموزش مديريت بحران و آتشنشانى برای دانش آموزان عزيز پايه دهم در زنگ كارگاه عملى درس آمادگى دفاعى با حضور پرسنل محترم آتشنشانی و پس از یادگیری و اجرای موارد لازم بصورت عملی، انجام و به پایان رسید.