جلسه مشاوره تغذيه جهت بهبود حافظه و عملكرد درسى، با حضور مادران و دختران عزيزمان برگزار گردید.