برگزاری آزمون نشانه و قلم چی

آزمون نشانه مخصوص مدارس برتر برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم و آزمون قلم چی برای دانش آموزان پایه دوازدهم در وز جمعه ۲۴ دی ماه برگزار گردید.