جشن عید غدیر

جشن عید غدیر
جشن عید غدیر
جشن عید غدیر
جشن عید غدیر
جشن عید غدیر
آزمون تابستان

برگزاری آزمون جامع تابستان

برگزاری اولین آزمون جامع ویژه کلاس های تابستانی روز چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

آزمون تابستان ۹۸
کلاس های فوق برنامه تابستان

کلاس های فرهنگی تابستان

کلاس های فرهنگی تابستان
کلاس های فرهنگی تابستان
کلاس های فرهنگی تابستان
کلاس های فرهنگی تابستان
کلاس های فرهنگی تابستان
کلاس های فرهنگی تابستان
کلاس های فرهنگی تابستان
کلاس های فرهنگی تابستان
کلاس های فرهنگی تابستان
سومین اردو

سومین اردوی فرهنگی تابستان

اردوی تفريحى فرار کوروش
چهارشنبه ۹۸/۰۵/۰۲
#زندگیتو_رنگ_کن#سلام_سبز

فرار کوروش
فرار کوروش
فرار کوروش
چهارمین اردو فرهنگی تفریحی

اردوى تفريحى باغ كتاب

اردوى تفريحى باغ كتاب
چهارشنبه ٩٨/٥/٩
#زندگیتو_رنگ_کن#سلام_سبز
@salamsabzhighschoo

اردو باغ کتاب