نتایج سلام کاپ سال تحصیلی ۹۷-۹۶

نتایج المپیاد سال تحصیلی ۹۷-۹۶

اردوی تفریحی و زیارتی مشهد مقدس

اردو برون استانی شهر تاریخی یزد

اردوی تفریحی باغ کتاب

اردوی تفریحی موزه علم و فناوری

بازگشایی مدرسه برای کل پایه ها در تابستان ۹۶

اردوی تفریحی باغ موزه زمان

اردوی تفریحی سینما کوروش – فیلم اکسیدان