نتایج سلام کاپ سال تحصیلی ۹۷-۹۶

اردوی تفریحی و زیارتی مشهد مقدس

اردوی تفریحی موزه علم و فناوری

بازگشایی مدرسه برای کل پایه ها در تابستان ۹۶

اردوی تفریحی سینما کوروش – فیلم اکسیدان